Ekibimiz

E K İ B İ M İ Z

AHMET VAHİT ÇEVİK       

vahit@cevikemlak.com  /  GSM : 0532 314 32 80

NİMET SANDALCI            

nimet@cevikemlak.com  /  GSM : 0530 391 15 81

EMRE ÇEVİK                    

emre@ cevikemlak.com  /  GSM : 0537 777 44 44

 

 

                                              

GÜLAY RADAN

gulay@cevikemlak.com  /  GSM : 0532 213 90 80  

 

                                             

AHMET ERSEN 

ahmet@cevikemlak.com / GSM : 0541 257 20 82